Seavus Stockholm AB

Vi är ett konsultföretag med inriktning på Management och IT och grundades år 2000 under namnet Ontrax. Vi har huvudkontor i Stockholm och har ca 50 medarbetare. Sedan våren 2015 ingår vi i koncernen Seavus Group. I januari 2017 bytte Ontrax namn till Seavus Stockholm AB.

Våra medarbetare är erfarna projektledare, specialister på kravanalys, specialister på verksamhetsmodellering, kvalificerade systemutvecklare och systemarkitekter, databasexperter, testledare och erfarna workshopledare.

Affärsidé

Seavus Stockholms affärsidé är att erbjuda ett komplett sortiment av kvalificerade konsulttjänster inom management och IT, företagets begrepp på detta är kompetenskonsult. I samverkan med våra kunder arbetar vi för att förstärka kundernas affärspositioner och tillsammans med dem utveckla deras verksamhet och arbetssätt. Detta gör vi genom att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster inom informationsteknologi.

Vision

Vi strävar efter att göra Seavus Stockholm till bäst i klassen inom vår profession.

Kunder

Våra kunder är svenska och Sverigebaserade företag och verksamheter inom försäkring, bank & finans, energi, transport, industri, spel, offentlig sektor och detaljhandel/matindustrin.
Seavus Stockholm har ramavtal (direkt eller i konsortium) med flertalet uppdragsgivare både inom den offentliga och privata sektorn.

Värderingar

Värderingar och egenskaper som karakteriserar oss är engagemang, lyhördhet samt ansvarstagande. Vi är prestigelösa och har högt till tak inom företaget. För oss är det viktigt att projekten levererar enligt de uppställda förväntningarna både vad gäller kostnad, innehåll och tid. Vi har genom åren visat att vi lever upp till det.

Tjänster

Management

Inom management har vi utfört flertalet projekt. Utredningar, strategisk rådgivning samt chefsroller är några exempel på tjänster utförda av genom åren. Målsättningen med tjänsterna är att nå topp management och vara med för att på en strategisk nivå bidra med kunskap och erfarenhet. Hjälpa till med att leda kunderna in i framtiden.

Projektledning
Projektledning – Utan engagemang går det inte

En projektledare måste leverera under ett ständigt ökande tryck. Ofta är det knappa resurser som skall samordnas och tidplaner som måste hållas. En projektledare som är erfaren i sin roll kan lättare se helheten och hantera förändringar när dessa dyker upp, vilket de alltid gör. Projektledning innebär att ha ett totalt engagemang genom hela projektet. Ansvaret att nå projektmålen ligger på projektledaren. Till sin hjälp har projektledaren ett antal resurser som skall planeras, koordineras och motiveras. Erfarenheten är av väsentlig betydelse och engagemanget hos den som leder arbetet avspeglas alltid i projektet.

Krav
Satsa på kravarbete för att undvika obehagliga överraskningar.

Vem har inte råkat ut för obehagliga överraskningar i slutet av ett projekt? En budget som inte håller, en tidsram som är för snäv eller ett resultat som inte infriar förväntningarna. Går det att undvika? Vår erfarenhet säger ja. Verktyget är ett gediget kravarbete. När en organisation utvidgar eller effektiviserar sin verksamhet söker den nya rutiner och processer. Förändringarna medför ofta behov av nyutveckling eller anpassning av befintligt IT-stöd.

För att hantera förändringen på ett strukturerat sätt identifieras vilka problem som skall lösas och vilka mål som skall uppnås, genom ett gediget kravarbete. Det krävs erfarenhet för att genomföra kravarbetet på ett bra sätt.

Systemutveckling
Systemutveckling – Att lösa rätt problem på rätt sätt

Nyttan med ett IT-projekt uppstår först när systemet är satt i drift. Kraven som ska hanteras av dem som deltar i systemutvecklingsarbetet är många och ofta komplexa. Förmågan att fokusera på att lösa rätt uppgifter på rätt sätt är avgörande för att lyckas. Resultatet måste motsvara de förväntningar som finns. Systemutveckling enligt oss på Ontrax handlar i första hand om att realisera verksamhetens krav i ett körbart IT-system. Att analysera och realisera verksamhetens önskemål på ett sådant sätt att slutresultatet lever upp till de krav som även finns på lång sikt.

Test
Test – ett kreativt och viktigt kvalitetsarbete som lönar sig

Test är ett arbete som ofta sträcker sig genom hela utvecklingsprocessen, från kravgenomgång till installation i driftsmiljö. Arbetet syftar ofta till att påvisa en produkts kvalitet inför driftsättning. Ontrax kan erbjuda en genomlysning av befintlig testmetodik eller framtagande av nya metoder och processer inom test. Vi på Ontrax anpassar oss efter kundens förutsättningar och arbetar aktivt för att säkerställa en strategi som säkerställer hög kvalitet i testarbetet för just Er produkt.

Infrastruktur
En genomtänkt infrastruktur är en av förutsättningarna för lyckade IT-lösningar

Arbetet kring infrastruktur är en viktig del för att kunna skapa en stabil och kostnadseffektiv IT-miljö. Ontrax erbjuder analyser av befintlig infrastruktur för att hitta delar som kan göras bättre och mer ekonomiskt. Arkitektur, implementeringar, migreringar och drift är andra områden inom infrastruktur som Ontrax konsulter har mycket lång erfarenhet av.

Egna åtaganden

Vi har på senare tid lyckats få egna åtaganden. Det har varit en målsättning under en längre tid. Vi tar ansvar för helheten, baserat på vår förmåga och kompetens. Tät kontakt med kunden, innovativ lösnings- och systemutveckling samt resultat i framkant.

Mixade projekt

Bemanning av projekt med kompetens både lokalt på plats och near shore. Prisbilden blir konkurrenskraftig och den erbjudna kapaciteten blir stor.

Outsourcing

Vi kan ta helhetsaffärer och placera produktionen i flera lågprisländer. Detta medför att vi kan möta våra kunders behov av lägre prisbilder för flera tjänster som omfattas av outsourcing.

Historik
  • Grundades år 2000
  • Vi utvecklade Sveriges stats budgetsystem, 2000-2004
  • Första ramavtalet med Ekonomistyrningsverket 2001
  • Högsta kreditvärdighet AAA år 2010
  • Förstärker vår säljorganisation 2010
  • Vi myntar begreppet Kompetenskonsulter, 2011
  • Vi delar upp verksamheten i flera affärsområden, 2011
  • Ingår i Seavus Group våren 2015
  • Totalt 50 anställda experter samt 30 kunder i Sverige
  • Namnbyte från Ontrax AB till Seavus Stockholm AB i januari 2017